او جانش را برایم فدا کرد…He died for me

ژوئن 11, 2015

جان خود  را بر روی صلیببابک برادر سعیده هفته پیش برایش یک گردنبند صلیب هدیه داده بود. آنشب سعیده خوابی دید که عیسی مسیح بر روی صلیب به او نگاه میکند. او خواب خود را برای آخوندی تعریف کرد و آخوند در جوابش که او امام علی را بر روی صلیب دیده است، او را متحیر ساخت. سعیده در جوابش گفت: «مطمئن هستم امام علی هیچ وقت مصلوب نشده است و تنها عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب شده است.» سعیده برای مشاوران تعریف می کند که حتی آخوند نیز به گفته خود خنده اش گرفت. او با برنامه «امید زنده» تماس گرفت و قلب خود را به عیسی مسیح سپرد و حقیقتا مطمئن بود که عیسی مسیح جان خود را بر روی صلیب به خاطر گناهان او داده است.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید.

Saeedeh’s brother Babak a week ago, gave her a necklace of Jesus on the cross. That night she had a dream in which Jesus was just looking at her and was on the cross. She went to Mullah(Islamic clergy man) and asked him about the dream. Mullah at total amazement of her replied to her,» That was Imam Ali on the cross you saw not prophet Jesus.» Roghiyeh told her,» I am sure Imam Ali was not crucified and I didn’t die like that and only Jesus died on the cross» She told me even Mullah laughed at his own answer!! She called the Living Hope and gave her heart to Jesus and was absolutely sure that Jesus died for her sins

For Security reasons, the names and locations have been altered. The story is true, not fiction.

Our counselors are available to talk to you – click here