منظور عیسی مسیح از اینکه شما کارهای بزرگتر از این را خواهید کرد چه بود؟

سپتامبر 3, 2010

هفته گذشته در برنامه پژواک اقدام به پاسخ سوالهایی از کتاب مقدس که پرسش بسیاری از بینندگان این برنامه بود کردیم

یکی از پرسشهایی که آن را مورد بررسی قرار دادیم، آیه ای بود که عیسی مسیح به شاگردان وعده داد که آنها کارهایی بزرگتر از مسیح را انجام خواهند داد

همانطور که آگاه هستید تفاسیر و تعابیر گوناگونی در این رابطه در کلیسا وجود داشته است و گروهی گمان برده اند که مسیح اشاره به معجزات و کارهای مافوق الطبیعه می کند و برخی می گویند که صحبت مسیح در مورد انتشار ملکوت و بازیافت دنیاست و بعضی هم فکر میکنند که اشاره مسیح به اعلام خبر خوش انجیل و نجات جانها است. ولی صحبت مسیح مشخصا چه بوده است؟ منظور عیسی مسیح از بیان این مطلب براستی چیست؟ در این ویدیو کوتاه به سه جنبه مختلف از زوایای گوناگون نظری می شود و بصورت گذرا توضیح و تشریح کرده می شود

حقیقت امر این است که پاسخ نهایی برای این پرسش وجود ندارد و شاید این آیه جز آیاتی باشد که همچنان در ابهام باقی بماند ولی وظیفه ما در نهایت جستجو ، کنکاش و تفکر در باب سخنان خداوند بوده و لازم است که در مورد این مسایل به تامل بپردازیم

نظر شما چیست؟

Advertisements